عایق رطوبتی سادات با توجه به داشتن آزمایشگاه های مجهز ( تولید و مواد اولیه ) و سیستم مدیریت کیفیت و آزمایش مستمر مواد اولیه در حین ورود به شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است. و محصول نهایی شرکت برای تمامی موارد ذیل استفاده می شود :


ورق های شیروانیپارکینگ هاپشت بام های مسطحعایق کاری استخرهاسقف های انحنادارپارکینگ های طبقاتیپی ساختمان هاپشت بام های شکستهپشت بام های گلخانه ای

پل ها
تونل ها
راه های زیرزمینی
کانال های آب
زیر کاشی و سرامیک
سقف های شیب دار
سقف های بدون هرنوع عایق و شیب دار
روی آسفالت های کهنه و تعمیر مجدد سقف ها